Z daňového úradu Vám prišlo oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti:

-vysoko spoľahlivý subjekt

 

Je to hodnotenie od finančnej správy, kde podľa zaradenia subjektu máte nejaké výhody.

Žiadne povinnosti z tohto oznámenia nemáte.

 

Detailnejšie info zo stránky finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/index-danovej-spolahlivosti

Daňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane bude poskytovať nielen benefity, ktoré sú uverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, ale aj nasledovné benefity:

  1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku [nové okno].
  2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
  3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
  4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu.
  5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.
  6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.

 

Spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytované benefity uverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

 

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti to je jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejní najneskôr do 30. septembra 2022 zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti.