Oznámenie bankového účtu finančnej správe bolo nutné nahlásiť ku 30.11.2021. Priamo však súvisí s novinkou, ktorá bola k 1.1.2022 zavedená.

  • Aj nový účet treba oznámiť hneď po jeho zriadení. (stačí nám nahlásiť nový účet a postaráme sa o nahlásenie)
  • daňový úrad zašle prípadný nadmerný odpočet na tento registrovaný bankový účet. Naopak: ak platiteľ DPH účet neoznámi, štát nadmerný odpočet neuhradí
  • povinná registrácia bankových účtov navyše rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH za neodvedenú DPH jeho dodávateľa – odberateľ si musí pred úhradou overiť, či účet jeho dodávateľa je registrovaný; v opačnom prípade ručí za neodvedenú DPH dodávateľa. Overovanie stojí čas, možno aj peniaze na prípadný softvér, nehovoriac už o situácii, kedy faktúru pri prijatí či zaúčtovaní overíme, no uhradíme ju až neskôr – napr. v dobe, kedy už daný dodávateľ bude mimo zoznamu a teda rizikový
  • okrem toho sa zaviedla možnosť odberateľa rozdeliť platbu jeho dodávateľovi – sumu bez DPH uhradí dodávateľovi a sumu DPHčky priamo daňovému úradu (t. j. na účet, na ktorý tento dodávateľ platí DPH-čku daniarom). A to pre situáciu, kedy je dodávateľ rizikový a minimálne jeho bankový účet nie je v registri daniarov. Ak dodávateľ z rôznych dôvodov platbu DPH-čky na výstupe neuhradí, daňový úrad použije túto platbu na úhradu práve tejto dane. Na odberateľa to opäť kladie nároky – pozor bude treba dávať aj pri úhrade a, bohužiaľ, aj pri účtovaní všetkých týchto transakcií v účtovníctve či daňovej evidencii.

Kto a kedy teda za DPHčku dodávateľa ručí?

Platiteľ DPH, ktorý nakúpil tovar alebo službu od priameho dodávateľa a predmetný dodávateľ neuhradil sumu DPH z faktúry štátu, resp. ju nevykázal vo svojej celkovej výstupnej DPH. A to v prípade že „vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol“, že táto DPHčka či jej časť nebude uhradená.

A kedy „vedieť mal či mohol“?

  • ak je fakturovaná suma bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo nízka
  • v čase daného obchodu boli odberateľ a dodávateľ prepojené spoločným štatutárom alebo spoločníkom
  • a po novom: fakturovanú sumu uhradil odberateľ na bankový účet, ktorý nie je registrovaný v príslušnom zozname daniarov.

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_3a11bae5-4c60-46fd-b57e-ae0700a98ee7

 

 

Súhrn z článku: https://www.superfaktura.sk/blog/registrovane-bankove-ucty-platitelov-dph-a-rucenie-za-neodvedenie-dphcky-dodavatelom/